<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<us_states_50>
<state abbr="AL">Alabama</state>
<state abbr="AK">Alaska</state>
<state abbr="AZ">Arizona</state>
</us_states_50>
uszipcodeslist.net